Privacy Statement

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij werken toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Doei Tabaksindustrie is een initiatief van de Hartstichting, KWF en het Longfonds (samen de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij).

Verwerking persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de website van Doei Tabaksindustrie of van andere diensten van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van supporters, partners en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (Zwarte Woud 2, Utrecht). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 1 november 2022.

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken, zijn:

  • De gegevensverwerking is met toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij of haar initiatiefnemers.

Website gebruik en cookies

Als je gebruikmaakt van de website Doei Tabaksindustrie, verzamelen wij persoonsgegevens om goed behulpzaam te kunnen zijn. We gebruiken cookies en scripts voor een betere werking van de website. Daarnaast gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken om onze website te kunnen verbeteren. Denk hierbij aan het registreren van het aantal bezoekers op een pagina op onze site en klik- en surfgedrag 🏄‍♀️.

Ook kunnen er, als je daarvoor akkoord hebt gegeven, trackingcookies en scripts geplaatst door ons en derden om je advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses en om jouw surfgedrag te analyseren. In het cookie statement van de website, kan je lezen welke cookies er voor welke doeleinden worden geplaatst.

Websites van andere partijen

Op websites van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij tref je links aan naar andere websites. De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Verstrekking aan derden

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verstrekt alleen gegevens aan derden indien jij daar toestemming voor hebt gegeven, wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Jouw rechten

Inzage

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijderen

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Bezwaar maken

Je kan bezwaar maken bij Gezondheidsfondsen voor Rookvrij in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de noodzaak van de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Intrekken toestemming

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Doe dat via bijvoorbeeld de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of stuur een e-mail.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via info@doeitabaksindustrie.nl.